HPV asociované cervikální léze

Nepřímé metody

Kolposkopie

Diagnostikuje klinické formy infekce, tj. makroskopické morfologické změny v cervikálním obrazu, cytologie a histologie zachycují už preklinické stádium infekce- charakteristické mikroskopické změny na úrovni epitelu a jednotlivých buněk, viz Cervikální patologie .

Imunohistochemie

Patří mezi nepřímé metody například v případě, že prokazujeme změněnou expresi některého z buněčných regulačních proteinů, např. p53, p63, p21WAF1, p16INK4a za předpokladu, že nastala jako důsledek přítomnosti HPV v buňce nebo již přímo maligní transformace buňky papillomavirovými onkogeny. V současné době se zkoumá diagnostická predikční hodnota IHC průkazu proteinu pK16INK4a , inhibitoru cyklin-dependentních kináz, který je v buňkách infikovaných HR HPV exprimován ve zvýšeném množství a je uvažován jako diagnostický marker maligního zvratu infikované buňky.

Serologie

Využítí serologických metod pro průkaz HPV infekce je omezené z toho důvodu, že papillomaviry neprocházejí viremickou fází a jejich kultivace ve tkáňových kulturách je velmi obtížná.

Pro běžnou klinickou praxi se průkaz HPV protilátek nepoužívá.

HPV asociované cervikální léze
HPV asociované cervikální léze
Mapa webu